GDPR

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů prováděném ve společnosti Prosperity Real Estate s.r.o.,
IČ 08132241, se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

 

 

Strana 2            Informace pro klienty, potencionální klienty či osoby oslovené za účelem nabídky služeb Společnosti.

 

Strana 5            Informace pro zaměstnance Společnosti.

 

Strana 8            Informace pro spolupracovníky Společnosti.

 

Společnost Prosperity Real Estate s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně tuto informaci o ochraně osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz. Společnost doporučuje pravidelně číst tuto informaci a informovat se tak
o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

 

Datum aktualizace: 1.12.2021

                                                                                                                          Prosperity Real Estate s.r.o.                                                                      

 

 

Ochrana osobních údajů

(informace pro klienty, potencionální klienty či osoby oslovené za účelem nabídky služeb Společnosti)

 

Společnost Prosperity Real Estate s.r.o., IČ 08132241, se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále
jen „Společnost“) v postavení správce osobních údajů poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení[1] subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů provádí Společnost sama prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím dalších zpracovatelů na podkladě smluv o zpracování osobních údajů (např. spolupracovníků vykonávajících pro Společnost činnosti týkající poskytování služeb realitního zprostředkování (dále jen „Spolupracovník“), externí poskytovatelé softwarového vybavení atd.).

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává (v této informaci se jedná o klienty a potencionální klienty, kterým mají být poskytnuty služby realitního zprostředkování či osoby oslovené za účelem nabídky služeb Společnosti)

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na Společnost na níže uvedených kontaktech:

 

doručovací adresa:           Prosperity Real Estate s.r.o.

                   17. listopadu 2185/19

                    680 01 Boskovice

adresa datové schránky:      epw4jbq

e-mailová adresa:                  [email protected]

telefon:                                   +420 800 023 880

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem:

 • zprostředkování, uzavírání a realizace smluv,
 • realizace smluvních vztahů (výkon práv a plnění povinností) vůči klientům, Spolupracovníkům a smluvním partnerům,
 • plnění povinností a výkon práv plynoucích z právních předpisů vztahujících se na činnost Společnosti (zejména ze zákona č. 39/2020 Sb.  a ze zákona č. 455/1991 Sb.),
 • nabídky služeb Společností a Spolupracovníků, a to i prostřednictvím elektronických kanálů
 • marketingového zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Společnosti potřebám subjektu údajů a zkvalitnit poskytované služby,
 • možnosti budoucího ověření pravosti podpisu subjektu údajů,
 • kontaktování potencionálního klienta s nabídkou služeb Společnosti,
 • propagace činnosti společnosti prostřednictvím klientských referencí na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz

Zpracováním osobních údajů, založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, Společnost sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s realizací smluvního vztahu se subjektem údajů, realizací smluvního vztahu Společnosti a jiného smluvního partnera, plnění zákonných povinností a v neposlední řadě také dalšího rozvoje své podnikatelské činnosti. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

 

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), f) a v čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

 

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje subjektu údajů, včetně údajů o dokladech totožnosti,
 • kontaktní údaje subjektu údajů,
 • údaje o bydlišti a daňovém rezidentství,
 • údaje o mezinárodních sankcích a politicky exponované osobě,
 • údaje o vlastněných/nabývaných nemovitostech (a jejich původu),
 • údaje o příjmech a závazcích, včetně čísla bankovního účtu,
 • údaje o zaměstnání/podnikání,
 • údaje o osobách blízkých subjektu údajů a jejich identifikační údaje,
 • elektronický podpis,
 • osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů a dále z jiných zdrojů (na základě referencí od stávajících klientů).

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je Společnost povinna poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak Spolupracovníci, smluvní partneři, externí právní zástupci Společnosti, externí účetní, externí poskytovatelé softwarových služeb, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami Společnosti, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích země nebo mezinárodní organizaci.

 

Osobní údaje jsou uloženy zejména po dobu trvání zprostředkovaných nebo uzavřených smluv a dále po dobu 10 let
od jejich skončení. V případě, kdy nejsou osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 2 měsíců od jejich získání.  Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Společnost však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou
pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. 

 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování je Společností využíváno. Profilování je prováděno prostřednictvím lidského faktoru, kdy zaměstnanec Společnosti či Spolupracovník na základě získaných osobních údajů přizpůsobuje nabídku služeb potřebám subjektu údajů.

 

Společnost nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá Společnost zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

 

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnila neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby Společnost omezila za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je Společnost povinna informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti,
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Společnost musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost Společnost nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Společnost dbá na zabezpečení osobních údajů subjektů údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením tím, že používáme různé technologie a postupy zabezpečení.

 

Společnost si vyhrazuje právo příležitostně tuto informaci o ochraně osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná
na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz. Společnost doporučuje pravidelně číst tuto informaci
a informovat se tak o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

 

Datum aktualizace: 1.12.2021

                                                                                       Prosperity Real Estate s.r.o.

                                                                                                                             

Ochrana osobních údajů

(informace pro zaměstnance Společnosti)

 

Společnost Prosperity Real Estate s.r.o., IČ 08132241, se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále
jen „Společnost“) v postavení správce osobních údajů poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení[2] subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů provádí Společnost sama prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím dalších zpracovatelů na podkladě smluv o zpracování osobních údajů (např. externí právní zástupci, externí účetní, externí poskytovatelé softwarového vybavení atd.).

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává (v této informaci se jedná
o zaměstnance Společnosti).

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na Společnost na níže uvedených kontaktech:

 

doručovací adresa:           Prosperity Real Estate s.r.o.

                   17. listopadu 2185/19

                   680 01 Boskovice

adresa datové schránky:     epw4jbq

e-mailová adresa:                 [email protected]

telefon:                                  +420 800 023 880

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem:

 • vedení zaměstnanecké evidence,
 • vedení mzdová evidence,
 • vedení účetní evidence,
 • výkon práv a povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu.

 

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) Nařízení.

 

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje subjektu údajů,
 • kontaktní údaje subjektu údajů,
 • číslo bankovního účtu,
 • údaje o docházce do zaměstnání,
 • údaje o zdravotní pojišťovně subjektu údajů,
 • údaje o trvání pracovního poměru,
 • údaje uvedené v potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele,
 • údaje pro vydání potvrzení o zaměstnání a evidenčního listu důchodového pojištění,
 • údaje o vyplacené mzdě, zákonných odvodech a dalších srážkách ze mzdy (zejména exekucích),
 • údaje o pracovní neschopnosti.

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů.

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je Společnost povinna poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů (např. zdravotní pojišťovna, ČSSZ, orgány finanční správy, apod.), dále pak externí právní zástupci Společnosti, externí účetní, externí poskytovatelé softwarových služeb, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi
a poskytovanými službami Společnosti, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích země nebo mezinárodní organizaci.

 

Osobní údaje jsou uloženy zejména po dobu trvání pracovního poměru či jiného obdobného pracovněprávního vztahu subjektu údajů a dále po dobu až 10 let od jeho skončení.  Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít
v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Společnost však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou
pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. 

 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování není Společností využíváno.

 

Společnost nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá Společnost zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

 

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnila neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby Společnost omezila za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je Společnost povinna informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti,
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Společnost musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost Společnost nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Společnost dbá na zabezpečení osobních údajů subjektů údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením tím, že používáme různé technologie a postupy zabezpečení.

 

Společnost si vyhrazuje právo příležitostně tuto informaci o ochraně osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná
na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz. Společnost doporučuje pravidelně číst tuto informaci
a informovat se tak o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

 

Datum aktualizace: 1.12.2021

 

                                                                                                                       Prosperity Real Estate s.r.o.

 

 

Ochrana osobních údajů

(informace pro Spolupracovníky Společnosti)

 

Společnost Prosperity Real Estate s.r.o., IČ 08132241, se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále
jen „Společnost“) v postavení správce osobních údajů poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení[3] subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

 

Spolupracovníkem se pro účely této informace rozumí fyzická osoba, která se na základě smlouvy o spolupráci zavázala poskytovat Společnosti služby týkající se činnosti realitního zprostředkování.

 

Nadřízeným Spolupracovníkem se pro účely této informace rozumí Spolupracovník, do jehož celkové produkce
se započítává vlastní produkce podřízených Spolupracovníků a který se o tyto podřízené Spolupracovníky stará a řídí jejich činnost.

 

Zpracování osobních údajů provádí Společnost sama prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím dalších zpracovatelů na podkladě smluv o zpracování osobních údajů (např. Nadřízení spolupracovníci, externí právní zástupci, externí účetní, externí poskytovatelé softwarového vybavení atd.).

 

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává (v této informaci se jedná
o Spolupracovníky Společnosti).

 

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na Společnost na níže uvedených kontaktech:

 

doručovací adresa:          Prosperity Real Estate s.r.o.

                  17. listopadu 2185/19

                  680 01 Boskovice

adresa datové schránky:     rs8ezxi

e-mailová adresa:                 [email protected]

telefon:                                  +420 800 023 880

 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem:

 • vedení evidence o Spolupracovnících,
 • vedení účetní evidence,
 • realizace smluvních vztahů (výkon práv a plnění povinností) vůči Spolupracovníkům, klientům a smluvním partnerům,
 • plnění zákonných povinností (např. dle zákona č. 39/2020 Sb. a dle zákona č. 455/1991 Sb.),
 • propagace činnosti Spolupracovníků a společnosti na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz propagace činnosti společnosti prostřednictvím klientských referencí na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz.

 

Zpracováním osobních údajů, založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, Společnost sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s realizací smluvního vztahu se subjektem údajů, realizací smluvního vztahu Společnosti a klienta či jiného smluvního partnera, plnění zákonných povinností a v neposlední řadě také dalšího rozvoje své podnikatelské činnosti. Zpracování osobních údajů
na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

 

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), f) a v čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

 

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje subjektu údajů,
 • identifikační číslo subjektu údajů a místo podnikání,
 • kontaktní údaje subjektu údajů,
 • číslo bankovního účtu,
 • údaje o místu pobytu v přechozích 3 letech,
 • údaje obsažené ve výpisu z trestního rejstříku,
 • údaje týkající se exekuce nařízené na majetek subjektu údajů,
 • údaje o insolvenčním řízení, jehož účastníkem je subjekt údajů,
 • údaje o vzdělání, praxi a odborných zkouškách,
 • údaje o výši odměny vyplacené Společností,
 • údaje o smluvních vztazích se Společností,
 • osobní údaje vyjádřené v souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (včetně fotografie subjektu údajů).

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů a dále z Centrální evidence exekucí ČR a insolvenčního rejstříku ČR.

 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je Společnost povinna poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů (např. ČNB, orgány finanční správy, apod.), dále pak externí právní zástupci Společnosti, externí účetní, externí poskytovatelé softwarových služeb, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami Společnosti, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

 

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích země nebo mezinárodní organizaci.

 

Osobní údaje jsou uloženy zejména po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a dále po dobu 5 let od jeho skončení.  Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

 

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít
v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Společnost však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou
pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. 

 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování není Společností využíváno.

 

Společnost nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá Společnost zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

 

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnila neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby Společnost omezila za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je Společnost povinna informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti,
  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Společnost musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost Společnost nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Společnost dbá na zabezpečení osobních údajů subjektů údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením tím, že používáme různé technologie a postupy zabezpečení.

 

Společnost si vyhrazuje právo příležitostně tuto informaci o ochraně osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná
na webových stránkách společnosti www.prosperityre.cz. Společnost doporučuje pravidelně číst tuto informaci
a informovat se tak o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

 

Datum aktualizace: 1.12.2021

 

                                                                                                                        Prosperity Real Estate s.r.o.

 

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

[2] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

[3] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Prosperity Real Estate s.r.o.
Prosperity Real Estate s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00
Brno